หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคม  ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์  ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  โดยให้ความเสมอภาคและโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมทั้งในเมืองใหญ่และชนบท  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวาง  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเป็นอีกทางหนึ่งของนักเรียนในชนบทจะเรียน  จึงได้ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาทางด้านวิชาชีพ  ประเภทวิทยาลัยการอาชีพ  ในระดับอำเภอ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคคลทางด้านวิชาชีพในการรับรองตลาดแรงงานในประเทศ และต่างประเทศ  ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนในชนบท  เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

รู้จักวิทยาลัยการอาชีพนาทวี