การประชุมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

     ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธาน ในการประชุมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผ่าน video conference โปรแกรม zoom