ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่าน video conference

     ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มอบหมายให้ นายนรินทร์ รัตน์แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวณัฐกานต์ เกตุแก้ว พนักงานราชการ (ครู) ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่าน video conference โปรแกรม zoom