ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

หมายเหตุ** วิทยาลัยฯ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้ามาเพียง 1 คนเท่านั้น
และไม่อนุญาตให้เข้ามาจอดรถภายในวิทยาลัยฯ