ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพนาทวีโดยได้รับมอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่แนบท้ายนี้)