ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง การเก็บรายได้สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง การเก็บรายได้สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
และขั้นตอนการลงทะเบียนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑-๓ และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑-๒

วิทยาลัยฯ ขอกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนและนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้)