ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการตลาด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
(รายละเอียดตามประกาศในเอกสารที่อยู่แนบท้ายนี้)

17