มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูความดี ให้กับนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒

ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูความดี ให้กับนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาช่างยนต์ ตามรายชื่อดังนี้
๑. นายปฏิภาณ ชายะพันธ์
๒. นายยงยุทธ อินทรมณี
เนื่องจากได้ทำความดี โดยการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในพื้นที่อำเภอนาทวี ให้ได้รับความปลอดภัย เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
#ภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดย ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี