บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

บทคัดย่องานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การบริหารการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ผู้วิจัย : นางอุษณีย์ จิตตะปาโล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี