บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง กระบวนการส่งเสริมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่หน้าด่าน ชายแดนและขยายพื้นที่บริการด้านวิชาชีพในเขตพื้นที่ห่างไกล อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่องานวิจัย
ชื่องานวิจัย : กระบวนการส่งเสริมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่หน้าด่าน
ชายแดนและขยายพื้นที่บริการด้านวิชาชีพในเขตพื้นที่ห่างไกล อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วิจัย : นางอุษณีย์ จิตตะปาโล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี