บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชางานความแข็งแรงวัสดุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชางานความแข็งแรงวัสดุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้วิจัย : นายสุชาติ  พรหมราช
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู)
แผนกวิชา : ช่างยนต์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ปีการศึกษา : ๒๕๖๓