บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ของนักเรียน

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ของนักเรียน
ผู้วิจัย : นางสาวกิตฏิการ์  ช่วยหนู
แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ปีการศึกษา : ๒๕๖๓