บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1 สาขาช่างยนต์)

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1 สาขาช่างยนต์)
ผู้วิจัย : นางสาวสุรีรัตน์  บุญชด
แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ปีการศึกษา : ๒๕๖๓