บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ผู้วิจัย : นางสาวสุทัตตา  หัดดูหมัด
แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ปีการศึกษา : ๒๕๖๓