บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
ผู้วิจัย : นางสาวนิภาวัลย์  สุวรรณรัตน์
แผนกวิชา : การตลาด
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ปีการศึกษา : ๒๕๖๒