บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้วิจัย : นางสาวโรสวาตี  รอเซะ
แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ปีการศึกษา : ๒๕๖๒