บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถอดประกอบคาร์บูเรเตอร์ วิชางานเครื่องยนต์เล็ก

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถอดประกอบคาร์บูเรเตอร์ วิชางานเครื่องยนต์เล็ก
ผู้วิจัย : นายสมเกียรติ  ธรรมรัตน์
แผนกวิชา : ช่างยนต์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ปีการศึกษา : ๒๕๖๓