บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาการตลาด โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาการตลาด โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
ผู้วิจัย : นางสาวนิภาวัลย์  สุวรรณรัตน์
แผนกวิชา : การตลาด
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ปีการศึกษา : ๒๕๖๓