บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)
ผู้วิจัย : นางอุษณีย์ จิตตะปาโล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี