บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่สวนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณผู้เรียน : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณผู้เรียน : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)
ผู้วิจัย : นางอุษณีย์ จิตตะปาโล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี