บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้วิจัย : นางอุษณีย์ จิตตะปาโล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี