ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๑ อัตรา

(รายละเอียดตามประกาศในเอกสารที่อยู่แนบท้ายนี้)