ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๑
และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ดังนี้
(ตามเอกสารที่ประกาศแนบท้ายนี้)