ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง การปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียน

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง การปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียน
ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จึงประกาศปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้
(ตามประกาศแนบท้ายนี้)