ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสั่งจอง และการมารับ เสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสั่งจอง และการมารับ เสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน
(ตามรายละเอียดในเอกสารประกาศแนบท้ายนี้)