เผยแพร่การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

เผยแพร่การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา