มาตรการในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง
มาตรการในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)

ในการป้องกันโรคติตเชื้อไวรสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
จึงกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ตามลิงก์ประกาศที่อยู่แนบท้ายนี้
http://www.nathawee.ac.th/index3.php?name=news&file=news_download&id=209