กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชัพนาทวี