สาสน์จากผู้อำนวยการ การเรียนออนไลน์่ของวิทยาลัย “อย่าเครียด อย่ากังวลนะคะ”

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สาสน์จากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง การเรียนออนไลน์่ของวิทยาลัย “อย่าเครียด อย่ากังวลนะคะ”

http://www.nathawee.ac.th/index3.php?name=news&file=news_download&id=210