เอกสารการบรรยาย การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทุกมิติโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทุกมิติโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เอกสารบรรยาย ของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาวน์โหลด (270 downloads)

 เอกสารบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการอาชีวศึกษา (ท่านรองฯ มณฑล) ดาวน์โหลด (297 downloads)


 เอกสารบรรยาย เรื่อง การแปลงนโยบาย สู่ การปฏิบัติ (ท่านรองฯ สมพร) ดาวน์โหลด (252 downloads)

 เอกสารบรรยาย เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ สอศ. (ท่านรองฯ ยศพล) ดาวน์โหลด (331 downloads)


 การสำรวจความคิดเห็น คก.อาชีวะอยู่ประจำ ดาวน์โหลด (283 downloads)