พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ บุคลากรที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางบรรฑิต เพชรสมทอง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพนาทวี พร้อมด้วยสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ บุคลากรที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ กล่าวรายงาน

ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา