งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ร่วมต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มอบหมายให้ นางสาววราพร เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ร่วมต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕)

ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี