โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบลและเครือข่ายศิษย์เก่า

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบลและเครือข่ายศิษย์เก่า โดยมีนายนรินทร์ รัตน์แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักศึกษาองค์การฯ ตัวแทนศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชนแต่ละชุมชน และบัณฑิตอาสา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน และแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา