ประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ร่วมประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และหาแนวทางปรับแนวคิด แนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ณ หอประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี