ประชุมสัมมนา “การบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล พร้อมด้วย นางวรรณา อุทัยสุริ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมประชุมสัมมนา “การบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” และรับมอบนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ณ ห้องประชุมพุงช้าง โรงแรมชงโค เมาท์เท่นวิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต ๒