ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล พร้อมด้วย นางวรรณา อุทัยสุริ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินการตามโครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง