ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบที่อยู่แนบท้ายนี้)