ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย
(รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่แนบท้ายนี้)