รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒ วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทสรุป

     การศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒ วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ (๑) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒  วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐  (๒) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒  วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓) หาดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒ วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  (๔) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒  วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากร  เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒ วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ห้อง จำนวน ๕๙ คน  กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑ ห้อง จำนวน ๑๖ คน  ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ซึ่งผู้ศึกษาเป็นครูที่ปรึกษา เครื่องมือที่ใช้ในรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้  รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒  วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย (๑) เอกสารประกอบการเรียนรู้  รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒ วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๕ เล่ม (๒)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒ ฉบับ (๓) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้  รหัสวิชา  ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒  วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน ๑ ฉบับ ข้อคำถาม 10 ข้อ และ (๔) แผนการจัดการเรียนรู้การใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้  รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒ วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน ๕ แผน สถิติที่ใช้ในการศึกษา (๑) การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการโดยใช้เกณฑ์ ๘๐/๘๐ (E1/ E2 )  (๒) การหาค่าความยากง่าย (p) และอำนาจจำแนก (r)  (๓) หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (๔) ร้อยละ (Percentage)  (๕) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : S.D.) (๖) การหาค่าเฉลี่ย  (๗) หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์  และ (๙) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตร t-test for Dependent Samples

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
๑. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้  รหัสวิชา  ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒  วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ ๘๘.๕๖ และประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ ๘๙.๘๘ สูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่กำหนดไว้
๒. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้  รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒ วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๒ ( x– = ๑๗.๓๘, S.D.= ๑.๐๙) หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ( x– = ๒๕.๕๐, S.D.= ๑.๒๖)
๓. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้ รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒ วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเท่ากับ ๐.๖๔๓๕ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๕
๔. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ หัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒  วิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) = ๔.๓๑ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = .๑๘