ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่แนบท้ายนี้)