ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการปรระเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบปฏิเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้

(รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้)