ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครูช่างยนต์) บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่แนบท้ายนี้)