ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังรายชื่อต่อไปนี้

(รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่แนบท้ายนี้)