รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 การประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนาทวี