รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ การประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕