ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 42(7) ลงวันที่ 23 เมษายน 2552
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ประกาศ พนักงานจ้างเหมาบริการ