ผลสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชา งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าสู่การสร้างอาชีพในชุมชน โดย นางสุทธภา เฟื่องฟูขจร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ผลสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าสู่การสร้างอาชีพในชุมชน
โดย นางสุทธภา เฟื่องฟูขจร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี


บทคัดย่อ

แผนการจัดการเรียนรู้

คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รายวิชา งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า รหัสวิชา ๑๔๐๓ – ๖๒๐๒
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์