คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี