กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิด(พิธีถวายราชสดุดี) กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี, วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) โดยมีนายภักดี ดอกดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นผู้กล่าวรายงาน