ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา อุดหนุนนักเรียนดีมีความสามารถในจังหวัดชายแดนใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.).

             วิทยาลัยการอาชีพนาทวีขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดแนบท้ายต่อไปนี้