ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและทำสัญญานักเรียน นักศึกษา โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลิอกนักศึกษาทุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น

         บัดนี้ ทางวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้